Actievoorwaarden winacties

 • Deelname aan winacties is gratis. Deelname vind plaats wanneer er een transactie heeft plaatsgevonden bij Suri-Change BV gedurende de actieperiode.
 • Een deelnemer kan meerdere malen deelnemen aan de actie.
 • Medewerkers en familieleden van Suri-Change B.V. of Surichange Bank NV en overige personen die meewerkten aan de totstandkoming van de actie zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 • De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie op social media of op het formulier.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Met de winnaars van de Actie zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op een andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).
 • Deelnemers dienen binnen 7 dagen te reageren, en de gevraagde gegevens aan te leveren zodat de prijs kan worden overhandigd. Indien niet wordt gereageerd heeft Sur-Change BV het recht een andere winnaar aan te wijzen. Dit geldt voor alle prijzen.
 • Suri-Change BV kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of stopzetten zonder opgave van reden.
 • Suri-Change BV is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld. Over de uitslag van de aktie kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Suri-Change BV voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 • Suri-Change BV is niet aansprakelijk voor de afhandeling, geleverde diensten en misinterpretaties van de Actievoorwaarden.
 • Deelname aan de Actie is geheel voor eigen risico. Suri-Change B.V. en Surichange Bank NV zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot:
  • de door haar, uitgekeerde prijzen;
  • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen;
  • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen)
 • Als potentiële winnaar geef je Suri-Change BV en Surichange Bank NV hierbij toestemming om je naam en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze Actie.
  • De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Suri-Change BV en Surichange Bank NV verband houdende met de Actie heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
  • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Suri-Change BV de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.