Productvoorwaarden Suri-Change acceptgiro’s

Bij Suri-Change kunt u (Klant) uw factuur, betalingsherinnering of acceptgiro contant door Suri-Change laten betalen aan de begunstigde van de factuur, betalingsherinnering of acceptgiro: een zogenaamde contante betaling (contante betalingsopdracht). Wanneer u Suri-Change hiervoor een opdracht geeft tot het uitvoeren van een contante betaling, dan gaat u akkoord met de voorwaarden zoals beschreven in dit document.

Definities

  • “Klant”: de opdrachtgever van een contante betaling;
  • “Suri-Change”: onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Suri-Change B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan de West-Kruiskade 41-C, 3014 AK Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24182047;
  • “Begunstigde”: de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie het bedrag van de contante betaling wordt overgemaakt;
  • “Transactiekosten”: De kosten verbonden aan het behandelen en verwerken van een contante Betalingopdracht.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Contante Betalingen waarvoor u als Klant aan de balie van een Suri-Change vestiging of agentschap opdracht geeft.

Toepasselijkheid Voorwaarden/ wettelijke bepalingen

De Voorwaarden welke zijn beschreven in dit document vormen een integraal onderdeel bij elke contante Betalingsopdracht. Daarnaast zijn deze voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Suri-Change b.v. en de klant voortvloeiende uit de contante Betalingsopdracht. De Nederlandse wet- en regelgeving is van toepassing op de dienstverlening van Suri-Change.

  1. De Contante Betalingsopdracht

Een Contante Betaling is een opdracht van de Klant om een bedrag in euro’s over te maken naar een Nederlandse of Europese bankrekening van de Begunstigde, die is gevestigd in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie. Om een contante Betalingsopdracht te kunnen laten plaatsvinden moet de klant de acceptgiro, factuur of betalingsherinnering en een geldig identiteitsbewijs aan de medewerkers van Suri-Change overhandigen. Om gebruik te maken van deze dienst is de Klant, die een natuurlijk persoon is, verplicht een origineel, geldig legitimatiebewijs te tonen. Suri-Change kan hiervan een kopie maken ten behoeve van haar administratie. Indien er geen acceptgiro, factuur of betalingsherinnering aanwezig is dan dient de klant de benodigde gegevens van de begunstigde door te geven aan de medewerker van Suri-Change. Uiteraard dient de klant het gewenste te betalen bedrag en de transactiekosten te overhandigen aan de medewerker van Suri-Change. De medewerker van Suri-Change voert de gegevens van de contante betaling in het systeem en overhandigd de klant een transactie bon. De klant is ten alle tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens zoals die op de transactie bon vermeld zijn. Suri-Change is niet aansprakelijk voor foutieve gegevens en dient de klant de transactie bon te controleren.

1.2 Suri-Change kan zonder enige opgave van redenen een contante betalingsopdracht weigeren.

  1. Totstandkoming van de Acceptgiro Betalingsopdracht

2.1  Wanneer de klant de transactie bon accepteert gaat de klant akkoord dat de op de transactie bon vermelde gegevens volledig en juist zijn ingevoerd conform de aangeleverde gegevens van de klant. Tevens bevestigd de klant dat hij of zij heeft kennisgenomen van deze Voorwaarden en dat de klant met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.1 Alle Acceptgiro Betalingsopdrachten zijn niet storneerbaar. Uitgevoerde betalingen zijn definitief. De contante betalingsopdracht zal worden uitgevoerd volgens de bij Suri-Change geldende procedures en tarieven.

  1. Looptijd van de acceptgiro betaling (contante betalingsopdracht)

3.1 Suri-Change streeft ernaar om alle Acceptgiro Betalingen die voor 3 uur ’s middags zijn aangenomen, nog dezelfde dag over te maken naar de Begunstigde. De ontvangst op de rekening van de begunstigde hangt mede af van de ontvangende bank wanneer de bank de betaling bijschrijft op de rekening van de begunstigde. In de meeste gevallen is de betaalopdracht dezelfde werkdag of de volgende werkdag betaald. Spoed (acceptgiro) betalingen, welke zijn aangenomen voor 4 uur ’s middags zullen dezelfde werkdag worden overgemaakt.

3.2 Suri-Change garandeert dat de contante betalingsopdracht binnen 3 werkdagen wordt overgemaakt. Spoed acceptgiro betalingen welke zijn aangenomen voor 4 uur ’s middags worden dezelfde werkdag betaald.

3.3 Suri-Change is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop Begunstigden omgaan met de aan de Contante Betaling verbonden en aan hen gerichte berichtgeving.

  1. Aansprakelijkheid

4.1 De klant verplicht zich om Suri-Change op eerste verzoek schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle schade en kosten die kunnen voortvloeien uit het niet of niet op tijd betalen van de acceptgiro betaling (contante betalingsopdracht). Suri-Change is niet aansprakelijk voor kosten, opslagen en rente van welke soort dan ook die worden gevorderd door (de bank van) de Begunstigde of derden. Suri-Change is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de Begunstigde omgaat met de aan de Dienst verbonden berichtgeving, dan wel voor de inhoud van ontvangen of verzonden berichten of data. Evenmin is Suri-Change aansprakelijk voor onderbreking van haar dienstverlening ten gevolge van maatregelen van derden.

4.2 Suri-Change houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Suri-Change houdt zich aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze wet- en regelgeving.

4.3 Bij storingen (zoals bijvoorbeeld stroomstoring) of bedrijfsonderbreking worden alle verplichtingen van Suri-Change opgeschort, zonder enige schadevergoeding aan de klant. Indien de betalingsopdracht nog niet is uitgevoerd kan de betaling worden geannuleerd.

4.4 Het in dit artikel bepaalde wordt mede bedongen ten behoeve van werknemers en agenten van Suri-Change.

  1. Diversen

5.1 Wanneer er betalingen retour worden ontvangen, wordt het geld aan de klant beschikbaar gesteld. Suri-Change zal proberen indien mogelijk als de juiste gegevens beschikbaar zijn de klant informeren over de terugstorting. Het geld blijft voor een periode van drie maanden beschikbaar voor de klant. Suri-Change is geen rente aan de klant verschuldigd.

5.2 De Transactiekosten worden niet terugbetaald aan de klant.

5.3 Wanneer betalingen worden ontvangen op de rekening van Suri-Change zal de klant administratiekosten moeten betalen gelijk aan de transactiekosten die de klant heeft betaald voor de acceptgiro betaling (contante betalingsopdracht).

  1. Klachten en toepasselijk recht

6.1 Er zal worden getracht om eventuele klachten in eerste instantie in onderling overleg goed op te lossen. Wanneer dit niet lukt, is elke Partij bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde Nederlandse rechter. Partijen gaan akkoord dat bij eventuele geschillen, ongeacht of deze in der minne zal worden opgelost of door rechterlijke tussenkomst zal worden beslecht, geheimhouding hierover in acht zal worden genomen. Dus zowel gedurende als na afloop van het geschil zal er geen openbare mededelingen over het geschil en het resultaat van de oplossing van het geschil worden gedaan.

6.2 Het Nederlands recht van toepassing op deze voorwaarden en op de acceptgiro betaling (de contante betalingsopdracht).