Productvoorwaarden Suri-Change money transfers

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE MONEY TRANSFER SERVICE (“SERVICE”)

De Service wordt via een netwerk van bevoegde vestigingen, Agentschappen in de EU aangeboden. Suri-Change B.V. is een Nederlands bedrijf gevestigd te West-Kruiskade 41c, 3014 AK te Rotterdam in Nederland. Suri-Change staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving.
Suri-Change biedt geldtransactiediensten aan in het binnen- en buitenland. In de meeste gevallen wordt een money transfer uitbetaald in contanten; Sommige ontvangers prefereren een andere manier om een geldbedrag te ontvangen. De afzender machtigt Suri-Change om de keuze van de ontvanger te respecteren, ook als deze anders is dan de uitbetalingsmethode die door de afzender is aangegeven.

Door de benodigde informatie te verstrekken, het te verzenden geldbedrag beschikbaar te stellen en de benodigde identificatiegegevens te verschaffen, geeft de verzender toestemming om de money transfer uit te voeren. In sommige gevallen moet de afzender de ontvanger op de hoogte te stellen van de money transfer.

Ontvangers dienen een geldig legitimatiebewijs te tonen en alle benodigde gegevens met betrekking tot de money transfer aan Suri-Change of diens correspondent te overleggen. Deze gegevens kunnen zijn: de naam van de afzender, het land van origine, de naam van de ontvanger, het bedrag (bij benadering), alsook aan alle overige voorwaarden of eisen te voldoen die voor het betreffende Agentschap of vestiging van Suri-Change gelden, zoals bijvoorbeeld het registratienummer (welke op de transactiebon staat vermeld van de afzender), hetgeen in sommige landen verplicht is om geld te kunnen ontvangen. De uitbetaling zal plaatsvinden aan de persoon die, na controle van het legitimatiebewijs, door Suri-Change of diens vertegenwoordiger (agenten) gerechtigd geacht wordt om de money transfer te ontvangen. Er kan ook uitbetaald worden als de verstrekte informatie dat door de ontvanger is verstrekt, fouten bevat. Noch Suri-Change, noch haar correspondenten en vertegenwoordigers (agenten), zullen de informatie van de ontvanger en afzender vergelijken om het adres van de ontvanger te controleren.

Een geldbedrag blijft gedurende drie werkdagen beschikbaar, echter is dit termijn afhankelijk van de eisen van de geldende wet- en regelgeving. In de meeste gevallen is een money transfer binnen enkele minuten beschikbaar voor de ontvanger, afhankelijk van de openingstijden op de locatie van betaling. Waar de money transfer service de “Volgende dag” of “Binnen 2 dagen” beschikbaar is, is het geldbedrag respectievelijk binnen 24 of 48 uur vanaf het moment van verzending beschikbaar voor inning door de ontvanger. In sommige landen gelden vertragingen of andere beperkingen. Neem voor meer informatie contact met ons opnemen via het telefoonnummer 088-0082777 .

Vanwege wet- en regelgeving mag Suri-Change geen zaken doen met bepaalde mensen en landen. Suri-Change is verplicht om alle transacties te controleren aan de hand van de lijsten waarin namen van personen en entiteiten die door de overheden van de landen en territoria waarin Suri-Change zaken doet, waaronder het US Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) en de Europese Unie, worden opgesteld. Bij een mogelijke overeenkomst moet Suri-Change de transactie onderzoeken om erachter te komen of de betreffende persoon/entiteit dezelfde is als degene op de betreffende lijst. Hierdoor kan het voorkomen dat klanten zich extra moeten identificeren of extra informatie moeten verstrekken. Transacties zullen hierdoor in sommige gevallen vertragen. Dit is een wettelijke eis voor alle transacties die door Suri-Change worden verricht (inclusief money transfers, die hun oorsprong of bestemming hebben buiten Nederland).

Transactiekosten – De transactiekosten voor de money transfer welke de verzender moet betalen, worden op een of meerdere opvallende plaatsen op de locatie van Suri-Change, of diens agentschap, getoond. Bij online transacties worden de transactiekosten aan de verzender getoond voordat de betalingsopdracht wordt uitgevoerd. Tenzij de wet- en regelgeving van het land van bestemming anderszins voorschrijft, zal de verzender alle transactiekosten voor de money transfer betalen. In bepaalde landen kan de uitbetaling van een money transfer onderhevig zijn aan plaatselijke belastingen en servicekosten.

BUITENLANDSE VALUTA – In de meeste gevallen vinden uitbetalingen van money transfers plaats in de valuta van het bestemmingsland. De koersen voor de omwisseling worden getoond of kenbaar gemaakt aan de klant bij elke transactie. De wisselkoers van Suri-Change wordt berekent aan de hand van de beschikbare commerciële wisselkoersen tussen banken met een marge van Suri-Change. De wisselkoersen worden diverse keren per dag aangepast, vanwege de internationale koersontwikkeling van de verschillende valuta’s en financiele markten.
De verzender weet op het moment van de verzending van de money transfer het bedrag welke de ontvanger zal ontvangen in locale valuta. Dit wordt getoond op de transactiebon van de verzender. De ontvanger zal dat bedrag ook ontvangen. In sommige landen geldt echter een locale regelgeving welke bepaald dat er een omwisseling zal plaatsvinden op het moment van uitbetaling. Wanneer de verzender een transactie verricht naar een van deze landen, is de wisselkoers slechts een schatting; de werkelijke wisselkoers wordt bepaald op het moment van uitbetaling. Suri-Change, of diens agenten en correspondenten kunnen de ontvangers de mogelijkheid aanbieden om in een andere valuta het geld te ontvangen dan de valuta die de verzender heeft aangegeven. Wanneer de ontvanger een andere valuta selecteert kan het voorkomen dat door Suri-Change, diens correspondent of agent extra geld verdient op het moment dat het bedrag wordt omgewisseld. Wanneer de verzender een valuta kiest die anders is dan de locale munteenheid, dan kan het voorkomen dat de geselecteerde valuta niet op elke locatie aanwezig of voorradig is. De vestiging, agent of correspondent kan dan de money transfer uitbetalen in locale valuta. De door Suri-Change gehanteerde wisselkoers verschilt en is in sommige gevallen minder voordelig dan de wisselkoers van de financiële markten en kan ook verschillen van de wisselkoers welke gehanteerd wordt door andere financiële instellingen. Suri-Change, diens correspondent of agent behouden de wisselkoersverschillen welke ontstaat door de aan de klant aangeboden wisselkoers en welke door Suri-Change worden ontvangen. Tevens verdient Suri-Change aan de transactiekosten. Informatie over de geldende wisselkoersen kan de klant opvragen door met ons hoofdkantoor contact op te nemen.

SMS – In sommige landen wordt een gratis SMS-service aangeboden. Er wordt een bericht gestuurd dat de transactie door de ontvanger is opgehaald (voor de afzender) of dat het bedrag beschikbaar is om opgehaald te worden (voor de ontvanger). Wanneer de aanbieder van de dienst kosten berekent, zullen deze voor rekening en verantwoordelijkheid komen van de verzender of ontvanger. Suri-Change is niet verantwoordelijk voor de kosten die SMS-berichten met zich meebrengen. Het SMS-bericht zal worden verstuurd naar het telefoonnummer van de verzender en/of de ontvanger, volgens de door de klant opgegeven gegevens. Suri-Change stuurt de SMS-berichten naar een derde partij en is niet verantwoordelijkheid voor de bezorging van de berichten. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de derde partij en Suri-Change biedt geen enkele garantie hiervoor. Suri-Change is niet verantwoordelijk voor technische storingen.

RESTITUTIE EN ADMINISTRATIEKOSTEN – Wanneer een uitbetaling aan de ontvanger binnen 45 dagen niet heeft plaatsgevonden, dan zal Suri-Change het bedrag van de geldtransactie terugbetalen. De afzender dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen aan het adres: West-Kruiskade 41c, 3014 AK te Rotterdam, Nederland. Wanneer de money transfer vanwege overmacht, zoals bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden of vanwege technische storingen, niet binnen drie werkdagen beschikbaar is voor de ontvanger, dan zal Suri-Change het gehele bedrag inclusief transactiekosten terugbetalen, op schriftelijk verzoek van de afzender per brief naar het adres welke hierboven staat vermeld. De uitbetaling van sommige money transfers kunnen vertragen vanwege de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Suri-Change kan administratiekosten inhouden op moneytransfers die niet binnen één jaar na verzenddatum worden opgehaald.
Suri-Change geeft geen garantie voor de geschiktheid, levering en bezorging van diensten en goederen, waarvoor betaald is middels een money transfer. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De transactiegegevens van de afzender zijn vertrouwlijk voor de afzender en voor de ontvanger. De verzender wordt gewaarschuwd om geen geld te versturen naar onbekenden.
Suri-Change, diens correspondent en agent zijn niet aansprakelijk wanneer de transactiegegevens door de verzender worden doorgegeven aan derden. Suri-Change, diens agent en correspondent, zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vertraging, niet uitbetaling, te lage uitbetaling, geen bezorging van de opdracht, geen bezorging van een ingesloten bericht, het niet voorhanden hebben van de geselecteerde valuta door de afzender en blokkeren van een transactie of een potentiële transactie, hetzij veroorzaakt door nalatigheid van de agent, correspondent van Suri-Change, een van haar medewerkers, een van haar vertegenwoordigers of door het bedrijf. Enige aansprakelijkheid van Suri-Change, een van haar vertegenwoordigers, medewerkers, agenten of correspondenten zal nooit meer zijn dan 500 euro, na eventuele terugbetaling van de moneytransfer. In geen geval zal Suri-Change, een van haar medewerkers, vertegenwoordigers, agenten of correspondenten aansprakelijk zijn voor enige indirecte, directe, speciale, incidentele of gevolgschade.
Suri-Change behoudt zich het recht voor om haar service en dienstverlening zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Suri-Change, diens correspondenten en agenten behouden zich het recht voor om zonder enige opgave van redenen transacties en cliënten te weigeren wanneer er een aanleiding bestaat dat er een verband is met witwassen van gelden, financiering terrorisme, fraude, of om aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, rechterlijke beschikking, overheidsmaatregel of aan de eis van de toezichthouder te voldoen.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Met alle bedrijfsgegevens en persoonsgegevens van cliënten wordt zorgvuldig omgegaan en wordt door Suri-Change veilig bewaart. Alle gegevens die Suri-Change verzameld gedurende de relatie met de client, zoals transactiegegevens, marketing informatie e.d. kan Suri-Change gebruiken bij andere diensten, producten of programma’s voor klantenbinding of klantvriendelijkheid indien de klant zich hiervoor heeft geabonneerd. Daarnaast is het gebruik van informatie en gegevens van belang bij de uitvoering van de money transfer of andere gevraagde activiteiten. Suri-Change kan de klant via post/sms/telefoon/e-mail commerciële proposities en aanbiedingen doen met betrekken tot producten en diensten van Suri-Change. Eventuele kosten voor het ontvangen van berichten via SMS/MMS komen voor rekening van de ontvanger van het bericht. Wanneer de ontvanger geen berichten wenst te ontvangen kan zij dit kenbaar maken via het telefoonnummer 010-4111707 of via mail:info@surichange.nl
Suri-Change moet gegevens van de afzender verstrekken aan andere financiële dienstverleners om haar producten te kunnen aanbieden. Met deze dienstverleners is er een overeenkomst dat zij vertrouwelijk met de klantgegevens omgaan en de afzender stemt ermee in dat het verstrekken van informatie een vereiste is om de dienst correct te kunnen uitvoeren. In sommige landen kan de wet bescherming persoonsgegevens minder strikt zijn. Tevens is Suri-Change gehouden aan de wet- en regelgeving en is het in sommige gevallen verreist om gegevens te verstrekken. De afzender mag haar gegevens inzien en kan een afschrift hiervan vragen. Suri-Change kan hiervoor een klein bedrag in rekening brengen.